ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ)

 

 กำหนดคุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง