ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ)

 

 กำหนดคุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว