ประกาศ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  468,000.00   บาท

(รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ)

 

 ประกาศโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย