ประกาศ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ ดังนี้

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา สาขายะลา

 

(รายละเอียดดังไฟล์แนบมาด้วยแล้ว)

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2559 ของสบส.12 สงขลา

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2559 ของสบส.12 สงขลา สาขายะลา